Privacyreglement

Privacyreglement van de website www.aandachtisdesleutel.nl

Dit privacyreglement is van toepassing op gebruikers van de website www.aandachtisdesleutel.nl . Deze website is onder verantwoordelijkheid van Stichting Pijn-Hoop tot stand gekomen. Deze website verwerkt persoonlijke gegevens van zijn gebruikers. Wanneer je gratis of tegen betaling gebruik maakt van of inlogt op deze website, geef je toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens inzake de website is Stichting Pijn-Hoop, met als vestigingsadres Honthorstlaan 39, 1816 TA Alkmaar, tel. 072-5119685.

2. Welke gegevens verwerkt Stichting Pijn-Hoop en voor welk doel?

2.1 Voor deze website verwerken we de volgende persoonsgegevens:

a. Voornaam (met voorletters) en achternaam

b. Je e-mailadres

c. je telefoonnummer (als je dat aan ons verstrekt)

d. van welke diensten je gebruik maakt of wilt maken

e. je bankrekeningnummer als je tegen betaling inlogt op de app (het besloten gedeelte)

2.2 Stichting Pijn-Hoop verwerkt de genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. je naam en je e-mailadres en een door jezelf gekozen wachtwoord gebruiken we voor het toegang verlenen tot de app, het besloten gedeelte. Het wachtwoord registreren we niet.
  2. je telefoonnummer gebruiken we voor het zoeken van contact als dat per e-mail niet lukt.

2.3 Google Analytics en cookies

Op de website www.aandachtisdesleutel.nl maken we alleen gebruik van cookies van Google Analytics (_ga). Hieronder leggen we uit van wie de cookies afkomstig zijn en waarom we ze toepassen. Wij gebruiken deze om het gebruiksgemak van de website te verbeteren.

  1. Gegevens (zoals je IP-adres) worden anoniem opgeslagen (maskering van het laatste deel van elk IP-adres)
  2. Gegevens worden niet met anderen (inclusief Google) gedeeld of aan anderen verkocht
  3. Stichting Pijn-Hoop maakt voor deze website geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de cookies van Google Analytics.

3. Bewaartermijnen

3.1 Stichting Pijn-Hoop verwerkt en bewaart je persoonsgegevens voor de duur van je gebruik van deze website en daarna tot maximaal 2 jaar nadat je er geen gebruik meer van maakt.

Na afloop van deze termijn vernietigen we de persoonsgegevens, tenzij we op grond van de wet (bijvoorbeeld de belastingwet) verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens (zoals het bankrekeningnummer) langer te bewaren. In dat geval bewaren we uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stichting Pijn-Hoop passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting Pijn-Hoop gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers.

Deze verwerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Stichting Pijn-Hoop. Met de verwerkers zijn we een verwerkersovereenkomst overeengekomen waarin staat dat zij alle verplichtingen uit de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit privacybeleid naleven. Via ons dagelijks bestuur, die optreedt als verantwoordelijke voor persoonsgegevens, kan je de lijst met verwerkers opvragen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via het secretariaat van de website (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.

Stichting Pijn-Hoop zal je verzoek steeds direct in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien wij je verzoek niet inwilligen, zullen wij dat altijd toelichten.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Stichting Pijn-Hoop zal het bezwaar direct, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn het betreffende persoonsgegeven te bewaren. Indien dat laatste het geval is, brengen we je hiervan op de hoogte.

5.3 Heb je klachten over de wijze waarop Stichting Pijn-Hoop je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep doen op de rechter.

5.4 Ook andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kun je richten aan het secretariaat Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan wijzigen. De wijzigingen publiceren we op deze website.

Dit privacybeleid is vastgesteld op 7 juni 2018.

Copyright (c) Stichting Pijn-Hoop 2018. All rights reserved.
Designed by olwebdesign.com